Oferta educativa

Educació Primària

L’objectiu d’aquesta segona etapa és que l’alumnat consolide de forma permanent els hàbits de treball cooperatiu i individual, així com les actituds de confiança, curiositat, interès, desenvolupament de la creativitat i noves estratègies de pensament.

HORARI

Metodologia

En el procés d’aprenentatge, apliquem i combinem diferents metodologies de treball que permetran al nen desenvolupar una educació ètica i responsable d’acord amb els valors.

Metodologia | Educació Primària
EntusiasMAT y CiberEMAT
EMAT és una metodologia basada en la teoria de les intel·ligències múltiples que fomenta la motivació i autonomia de la persona durant el seu procés d'aprenentatge de les matemàtiques. Augmenta la capacitat de raonament així com el gust per les matemàtiques.

S'inclou el programa CiberEMAT en el qual es realitzen sessions i activitats mitjançant l'ús de Chromebooks, de manera que també es fomenta el desenvolupament de la seva competència digital.
Metodologia | Educació Primària
Ajedrez a l'aula
Es continua el programa de Ajedrez a l'aula fins a 6é EP, com a complement de l'aprenentatge de les matemàtiques, i especialment es treballen actituds i valors que es poden transferir a altres situacions fora de l'aula.
Metodologia | Educació Primària
Internacionalització
Es manté la incorporació de llengües estrangeres en matèries del currículum, afavorint el plurilingüisme en l'alumnat.

Millora del vocabulari, pronunciació i fluïdesa, a més de seguretat i autonomia personal a l'hora de comunicar-se en anglés.
Metodologia | Educació Primària
Perspectiva interdisciplinar
Els projectes parteixen de l'ensenyament per a la comprensió ja que permeten ser una eina perquè l'alumnat es formule noves preguntes sobre un tema, el investigue en major profunditat i adquirisca informació sobre temes desconeguts, etc. El treball per a la comprensió va més enllà de recordar i emmagatzemar.

Busquem que els alumnes interioritzen els coneixements apresos i que siguen capaços d'utilitzar-los en circumstàncies diferents, dins i fora de l'aula, com a base per a l'aprenentatge constant, ampli i sempre ple de noves possibilitats.

Els projectes estan basats en les Intel·ligències Múltiples i busquen treballar les diferents àrees tenint en compte el marc conceptual i metodològic de l'aprenentatge per a la comprensió. L'objectiu és que els alumnes aprenguen i pensen per ells mateixos.

Apostes
educatives

És important comprendre l’alumnat i adaptar-se a la seua manera de relacionar-se amb l’aprenentatge. És per això que apostem per diversos mètodes educatius.

Gestió d'emocions

Amb el nostre pla d’acció tutorial, l’alumnat creixen destreses de caràcter i personalitat per al seu autoconeixement, la gestió de les seves emocions i habilitats per relacionar-se amb autonomia, responsabilitat, comunicació, col·laboració, pensament crític i creativitat.

Projectes interdisciplinars

La comprensió ens ajuda a entendre el context i la realitat. Per aquest motiu, el nostre alumnat participa en la realització de diferents assoliments en les intel·ligències múltiples de Howard Gardner. Així, adquireixen coneixements de diferents àrees de desenvolupament.

Treball cooperatiu

Aquesta metodologia contempla la construcció del coneixement i l’adquisició de competències i habilitats socials a través del treball cooperatiu.

La capacitat d’induir la influència recíproca entre els membres d’un mateix equip, on es treballen aspectes com la interdependència positiva, la responsabilitat individual i grupal, la interacció estimulant… Un sistema dinàmic i cooperatiu que l’alumnat acaba interioritzant i que els prepara per ser #PersonesdelFutur.

Gamificació

A través de la gamificació s’augmenta la motivació de l’alumnat mitjançant l’ús de diferents tècniques i dinàmiques. D’aquesta manera, una simple tasca es converteix en un repte educatiu que aconsegueix un aprenentatge més significatiu.

TIC-TAC

Els alumnes incorporen gradualment l’ús de la tecnologia per poder integrar-la dins del seu estudi i treball, són guiats pel professorat per incorporar l’ètica corresponent a aquest camp educatiu. Els programes com CiberEMAT, juntament amb el treball en els Projectes de Comprensió, afavoreixen aquesta assimilació.

Educando
en valores

Un eix fonamental del nostre projecte educatiu és la formació en valors i el cultiu de la interioritat. Ajuda a créixer com a persones en els valors del foment del respecte, la cultura de l’esforç i l’afany de superació, la solidaritat i la cooperació.

Etapa 1

Educació Infantil

Construïm i desenvolupem dos aspectes tan importants com són la personalitat i l’autoestima.

Etapa 2

Educació Primària

Consolidem hàbits de treball cooperatiu i individual, actituds de confiança i curiositat, així com estratègies de pensament.

Etapa 3

Educació Secundària

Potenciem les capacitats i competències vinculades al nostre sentit ètic i social, afavorint el pensament i la reflexió, fent-los capaços d’aconseguir una comunicació interpersonal autèntica i una presa de decisions responsable.

Etapa 4

Batxillerat

Adquirim coneixements i habilitats que ens permetran incorporar-nos a la vida activa amb responsabilitat i competències. Ens formem per ser #PersonesdeFutur.

Educació Infantil

Educació Secundària

Batxillerat

Familia
Pureza de María

Dirección

Av. del Cid, 142
46014 Valencia

Teléfono

963 79 12 00

Horario de atención

LU-VI de 07.15h a 20.30h